Đầu từ thay thế cho ổ cứng lỗi đầu đọc SEAGATE

    500,000.00

    Đầu từ thay thế cho ổ cứng lỗi đầu đọc SEAGATE. Dùng cho thay thế đầu đọc lỗi cứu dữ liệu.

    1900636196